เรื่อง สื่อการเรียนการสอน
ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน
นางสาวอนงค์ลักษณ์ เจริญมาก จอมพระประชาสรรค์
นางสาวอัจฉรา คำพูล กาบเชิงวิทยา
นายครรชิต คงสำราญ สุรวิทยาคาร
นางสาวณัฏฐวี ทองดา เชื้อเพลิงวิทยา
นางสาวพัชรินทร์ เสียงวังเวง สิรินธร
นายธนธร สมใจหวัง ปราสาทเบงวิทยา
นางสาวธีรารัตน์ คงทน บัวเชดวิทยา
นางสาวจุไรรัตน์ อินธรรมมา ทุ่งมนวิทยาคาร
นายติกขเวทย์ สมยิ่ง พนมดงรักวิทยา
นายตุรงค์ โสภณเกษมสาร กาบเชิงวิทยา
นางสาวทิชากร สมร รัตนบุรี
นางสาวทิพย์อาภา ดวงดี สนมวิทยาคาร
นายธนากร ฝอยจันทร์ รัตนบุรี
นางสาวศิริรัตน์ ไชยปัญหา ชุมพลวิทยาสรรค์
นางสาวมณียา หาดทราย กาบเชิงวิทยา
นางสาวโกสุม ทิวคู่ พนมดงรักวิทยา
นางสาวนุชรี ผิวละออง บัวเชดวิทยา
นางสาวประภัสสร แสงกล้า สุรพินท์พิทยา
นางปุณยนุช วสุนันท์ ศรีณรงค์พิทยาลัย
นางสาวพิจิตรา บุตรสา บัวเชดวิทยา
นางสาววรรณวิศา วงศ์ศักดิ์ บัวเชดวิทยา
นางสาววรัธยา ทาหาญ บัวเชดวิทยา
นางวันวิสา สระแก้ว รัตนบุรี
นางสาวศรีประไพ คำบุ บัวเชดวิทยา
นางสาวประภัสสร แสงกล้า สุรพินท์พิทยา